Vostede está aquí

Recursos de matemáticas para a ESO

Liñas e centros dun triángulo Descargar (CDF) Visualizar
Táboa de números primos Descargar (CDF) Visualizar
Notación científica Descargar (CDF)  
Cadrado dun binomio Descargar (CDF)  
Triángulo de Pascal (1) Descargar (CDF)  
Triángulo de Pascal (2) Descargar (CDF)  
Triángulo de Pascal (3) Descargar (CDF)  
Binomio de Newton Descargar (CDF)  
Suma de polinomios Descargar (CDF)  
Produto de polinomios Descargar (CDF)  
División de polinomios Descargar (CDF)  
Regra de Ruffini Descargar (CDF)  
Ecuacións da forma a+x=b Descargar (CDF)  
Ecuacións da forma a·x=b Descargar (CDF)  
Ecuacións da forma a·x+b=C Descargar (CDF)  
Ecuacións da forma a·x2+b·x+c=0 Descargar (CDF)  
Resolución gráfica de ecuacións lineais Descargar (CDF)  
Sistemas de ecuacións lineais. Gráfica Descargar (CDF)  
Sistemas de ecuacións lineais. Resolución gráfica Descargar (CDF)  
Inecuacións  dunha variábel Descargar (CDF)  
Sistemas de inecuacións Descargar (CDF)  
Gráfica da función de proporcinalidade Descargar (CDF)  
Gráfica da función afín Descargar (CDF)  
Gráfica da función cuadrática Descargar (CDF)  
Gráfica da función de proporcinalidade inversa Descargar (CDF)  
Gráfica da función exponencial Descargar (CDF)  
Gráfica da función logarítmica Descargar (CDF)  
Gráfica das funcións trigonométricas Descargar (CDF)  
Exemplos da gráfica de funcións racionais Descargar (CDF)  
Exemplos da gráfica de funcións irracionais Descargar (CDF)  
Exemplos de gáficas de funcións Descargar (CDF)  
Función cuadrática. Xogo Descargar (CDF)  
Teorema de Pitágoras Descargar (CDF)  
Ternas pitagóricas Descargar (CDF)  
Tipos de ángulos Descargar (CDF)  
Medida de ángulos en graos e radiáns Descargar (CDF)  
Sistemas de coordenadas Descargar (CDF)  
Suma de vectores Descargar (CDF)  
Ecuación vectorial da recta no plano Descargar (CDF)  
Ecuación punto-pendente e explícita da recta no plano Descargar (CDF)  
Ecuacións da recta. Xogo Descargar (CDF)  
Proxección de vectores no plano Descargar (CDF)  
Seccións cónicas Descargar (CDF)  
Cónicas: ecuacións e gráfica Descargar (CDF)